Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PelviShop verkoop en levering

 

Definities

 1. Onder PelviShop wordt verstaan: de webwinkel, gevestigd aan de Oranjelaan 115 te Zoetermeer.
 2. Onder “Klant” wordt hier verstaan: een natuurlijk persoon, rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door PelviShop dan wel het verrichten van enige andere prestatie met PelvisShop een overeenkomst is aangegaan.
 3. Onder Partijen wordt hier verstaan: PelviShop en de klant.
 4. Onder Overeenkomst wordt hier verstaan: elke afspraak tussen de klant en PelviShop tot het leveren van diensten en/of zaken door PelviShop ten behoeve van de klant.
 5. Onder “website” wordt in deze voorwaarden verstaan: pelvishop.nl

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met PelviShop die betrekking hebben op bestellingen die gedaan worden via de website.
 2. Door het plaatsen van een bestelling via de website accepteert de klant deze algemene voorwaarden.
 3. Bekendmaking van deze algemene voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding van e-akkoord bij bestelling en vermelding op de website.
 4. Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
 5. De eventuele toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Ten aanzien van zaken die PelviShop van derden heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie) bepalingen ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen PelviShop en de klant, indien en voor zover PelviShop zich daarop beroept.
 7. In geval deze algemene voorwaarden ook zijn opgemerkt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
 8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien PelviShop in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat PelviShop het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Aanbiedingen

 1. Elk aanbod van PelviShop, al dan niet gedaan via de website, is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van PelviShop, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op het internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door PelviShop worden herroepen, zelfs direct nadat de klant het aanbod heeft aanvaard.
 3. Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor PelviShop alleen bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die voorwaarden schriftelijk is bevestigd.
 4. Indien een offerte e.d. van PelviShop niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij automatisch vervallen.

 

Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop PelviShop de bestelling van de klant (per e-mail) bevestigd.
 2. Afspraken met ondergeschikten of andere (intermediair of secondant) personen van PelviShop binden PelviShop niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de eigenaar van PelviShop zijn bevestigd.
 3. De schriftelijke bevestiging (brief of e-mail) van PelviShop wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Bij een overeenkomst tot stand komt door gebruikmaking van e-mail, dot het ontbreken van een originele handtekening niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
 4. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van de gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen PelviShop en de klant, dan wel tussen PelviShop en derden, voor zover deze betrekking hebben op PelviShop en de klant, is PelviShop niet aansprakelijk, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Pelvishop.
 5. Indien PelviShop met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens PelviShop voortvloeien.
 6. PelviShop behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van de klant derden in te schakelen bij de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn.
 7. PelviShop behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van de klant wordt aangevraagd, indien de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien de klant overlijdt, of indien de klant nalatig is in het verschaffen van informatie die PelviShop van de klant verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft.
 8. PelviShop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schild, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 9. Op pelvishop.nl kunnen diverse websites, (media)programma’s, personen en bladen worden genoemd. PelviShop heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze websites, programma’s en bladen of over de gedragingen van de personen en kan daarvoor ook niet aansprakelijk gehouden worden.
 10. Het recht van de klant op de uitvoering van de overeenkomst, dat voor de klant uit een overeenkomst met PelviShop voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PelviShop.

 

Levering en Levertijd

 1. De door PelviShop opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.
 2. Overschrijding door PelviShop van overeengekomen levertermijnen geeft de klant geen recht op ontbinding van deze overeenkomst, tenzij PelviShop langer dan 30 dagen in verzuim is.
 3. De klant zal de artikelen en/of diensten afnemen zodra PelviShop deze aanbiedt. Indien de klant voornoemde verplichting niet nakomt, kan PelviShop, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden.

Prijzen

 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. PelviShop behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop PelviShop in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan de klant door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.
 3. Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestiging door PelviShop uitdrukkelijk vermeld worden.

 

Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders door PelviShop is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.
 2. Betaling dient te geschieden via een van de opties die de webshop aanbiedt.
 3. Bij betaling via creditcard behoudt PelviShop zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van de klant juist zijn. PelviShop behoudt zich te allen tijde het recht voor een bestelling te weigeren.
 4. Betalingen zullen worden gedaan in Euro, PelviShop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden zullen via de website worden medegedeeld.
 5. Betalingen van de klant strekken eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt de klant mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.
 6. Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is de klant, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door PelviShop gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd. Indien de klant met enige betaling in verzuim is, kan PelviShop haar leveringen en afspraken opschorten, maar kan zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden.

 

Aanvullingen en wijzigingen

 1. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden PelviShop slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
 2. Aanvullende afspraken, wijzigingen of in externe omstandigheden waarop PelviShop geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.
  Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van PelviShop als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop PelviShop geen invloed heeft, mogen aan de klant worden doorberekend.

 

Gegevens van de klant

 1. De gegevens van de klant zullen worden opgenomen in het bestand van PelviShop. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
 2. De klant kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van PelviShop. Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail, via het e-mailadres: [email protected]. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.
 3. Dor het plaatsen van een bestelling geeft de klant tegelijkertijd toestemming aan PelviShop om de persoonsgegevens van de klant op te vragen bij het bevolkingsregister.
 4. De aan PelviShop verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen marketingactiviteiten die door PelviShop worden georganiseerd, het indienen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. PelviShop behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de klant afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen die PelviShop op de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens PelviShop. Zolang het eigendom van de afgeleverde artikelen niet op de klant is overgegaan en andere zaken die zich in handen van PelviShop bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die PelviShop uit hoe dan ook nog tegen de klant mocht hebben.

 

Klachten

 1. De klant zal het geleverde onmiddellijk bij levering controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen overeengekomen.
 2. Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 14 dagen na feitelijke (af)levering bij PelviShop worden ingediend.
 3. Ieder recht om te klagen vervalt, indien de klant het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 4. PelviShop is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien de klant aan al zijn contractuele verplichtingen jegens PelviShop heeft voldaan. De klant zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.
 5. Indien de klachten van de klant, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal PelviShop na overleg met de klant zorgdragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een artikel van dezelfde of vergelijkbare soort. De klant zal de te vervangen artikelen desgevraagd aan PelviShop overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Wanneer het binnen redelijke termijn herleveren van de artikelen niet mogelijk is, is PelviShop gerechtigd een dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel redelijke prijsreductie toe te passen.

 

Retourzendingen

 1. De klant heeft het recht de afgeleverde zaken binnen 14 werkdagen na de feitelijke aflevering zonder opgaaf van redenen te retourneren, mits het vanwege hygiënisch redenen is toegestaan, zonder dat de klant een boete verschuldigd is. Dit geldt alleen als het artikel ongeopend en ongebruikt is en in dat geval dient de klant het artikel in de oorspronkelijke verpakking terug te sturen. De klant heeft in dat geval op kosteloze teruggaaf van het aanschafbedrag van het artikel. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na dertig dagen na retourzending en alleen als zowel het artikel en de doos in goede conditie ontvangen en beoordeeld worden door PelviShop. 
 2. De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor de kosten van de klant.
 3. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de klant.
 4. PelviShop is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, of wanneer de verpakking is geopend of beschadigd, te weigeren.
 5. Slaat PelviShop de te laat verstuurde geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van de klant. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.

 

Aansprakelijkheid

 1. Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is PelviShop, behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk welke schade dan ook, die direct of indirect voor de klant en/of derden mocht ontstaan. PelviShop gelijkerwijs niet meer mogelijk is, een prijsreductie toe te passen.
 2. Iedere aansprakelijkheid van PelviShop is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was, met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien geen uitkering van de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde netto-factuurbedrag.
 3. PelviShop is niet aansprakelijk indien de klant de schade niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan PelviShop heeft gemeld.

 

Overmacht

 1. Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt te dezen verstaan: onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs doordat de klant niet (meer) van PelviShop kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht van PelviShop wordt onder andere verstaan: werkstaking, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, computer- en of telefoonstoringen, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, waardoor PelviShop haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan PelviShop de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden. De klant kan dat ook, maar eerst nadat PelviShop30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is PelviShop geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door PelviShop aangepast worden. PelviShop adviseert daarom de Algemene Voorwaarden, regelmatig, en in elk geval bij elke bestelling, te bekijken.

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »